វីដេអូ

ការអនុវត្ត QR Code “ទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩” (មានវីឌេអូណែនាំ)

សូមធ្វើការស្នើសុំនៅក្នុង តំណរភ្ជាប់នៅក្រោម:

https://stopcovid.gov.kh

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button