ភាពបរាជ័យនៃអាជីវកម្ម

ចំណុចបរាជ័យទាំង៤នៃការធ្វើអាជីវកម្មដែលរំលងមិនបាន

បរាជ័យមិនគួរឱ្យខ្លាចប៉ុន្តែវាបង់តម្លៃច្រើនគួរសម។ ពេលខ្លះបរាជ័យធ្វើឱ្យអ្នកលែងហ៊ានចូលសមរភូមិអាជីវកម្ម។

លោក​ កែវ ឡង់ឌី​ សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនសម្ភារកុមារBaby Outlet ណែនាំចំណុចសំខាន់ទាំង៤ដល់អ្នកផ្តើមអាជីវកម្មទាំងឡាយ។ បរាជ័យមិនគួរឱ្យខ្លាចប៉ុន្តែវាបង់តម្លៃច្រើនគួរសម។ ពេលខ្លះបរាជ័យធ្វើឱ្យអ្នកលែងហ៊ានចូលសមរភូមិអាជីវកម្ម៕

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button