អចលនទ្រព្យ

ដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

* ឈឺក្បាលដោយសារការគ្រប់គ្រងលើគម្រោងអចនលទ្រព្យដែលស្មុគស្មាញមែនទេ?

* គ្មានទិន្នន័យរបស់ភ្ញៀវមែនទេ? * របាយការណ៍គណនេយ្យមិនសុក្រិត្យមែនទេ?

* លក់បានហើយលំបាកបែងចែកកម្រៃជើងសារ(commission)ដល់ភ្នាក់ងារលក់មែនទេ?

* គ្មានរបាយការណ៍ប្រចាំខែច្បាស់លាស់មែនទេ?

* មានចម្ងល់៖ SP Technology 087559911

* ចូលរួមកម្មវិធី Real Estate Focus/099 439 339 https://www.facebook.com/1690362324592088/videos/261373705609668

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button