ព័ត៌មានសំខាន់

តម្លៃដីក្រោយការបង្កើត ក្រុងបូកគោ(វីឌេអូ)

-តើអ្នកដឹងទេ ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុងបូកគោ?

-តើក្រោយការបង្កើតក្រុងនេះតម្លៃដីធ្លីនឹងកើនឡើងកម្រិតណា?

លោក ច្រឹក សុខនីម ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា ពន្យល់រឿងនេះ!

Facebook: https://www.facebook.com/news.business9/

YouTube: https://youtu.be/xd8HZA55Gj0

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button