ព័ត៌មានសំខាន់

តើអ្នកបានយល់ដឹងពីវិធីសាស្ត្ររកស៊ីតាមប្រពន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬនៅ? (មានវីដេអូ)

ថ្ងៃនេះ លោក ឡែមឌឿន ដាឡឹម ដែលជាអគ្គនាយក Atsolutions Real Esate នឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកស៊ីតាមប្រពន្ធបច្ចេកវិទ្យា ឬហៅថាប្រពន្ធអនឡាញ ឬជាភាសារអង់គ្លេសថា E-commerce

កម្មវិធី៖ 1-MINUTE

Businees9 News

Facebook: https://www.facebook.com/news.business9

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXBR8kku4ncY-OvhTXcnmLA

Website: https://business9.news

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button