ព័ត៌មានសំខាន់

តោះមកដឹងពីតម្លៃលំនៅដ្ឋានដែលកំពុងដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

ភ្នំពេញ៖ ទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ  តម្រូវការលំនៅឋាននៅតែមានពីសំណាក់ប្រជាជនជាពិសេសប្រជាជនវ័យក្មេង ដែលទើបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចរាល់។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនេះ លោក សំ សុខនឿន ប្រធានសមាគមអចលនទ្រព្យសកល និងជាប្រធាន Kw Sam Sn Realty Co., Ltd ណែនាំបងប្អូនឱ្យយល់ដឹងអំពីកំរិតលំនៅដ្ឋានដែលកំពុងដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

ទីផ្សារអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមាន 5 កំរិត៖

1. លំនៅដ្ឋានកំរិតទាប ($15,000-ក្រោម $50,000)

2. លំនៅដ្ឋានកំរិតមធ្យម ($50,000-ក្រោម $100,000)

3. លំនៅដ្ឋានកំរិតលើមធ្យម ($100,000-ក្រោម $200,000)

4. លំនៅដ្ឋានកំរិតខ្ពស់ ($200,000-ក្រោម $500,000)

5. លំនៅដ្ឋានកំរិតអភិជន ($500,000-$4,000,000) ៕

Businees9 News

Facebook: https://www.facebook.com/news.business9

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXBR8kku4ncY-OvhTXcnmLA

Website: https://business9.news

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button