វីដេអូ

ថ្ងៃក្រោយអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ បញ្ចាំ និងវិស័យមួយចំនួនទៀតមិនចាំបាច់សុំសិទ្ធិអាជីវកម្មនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទៀតទេ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button