ភាពបរាជ័យនៃអាជីវកម្ម

បរាជ័យ៥ចំណុចដែលមិនអាចរំលងបានសម្រាប់SME

សាស្ត្រាចារ្យ លន់ បូរី នៅថ្ងៃនេះចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំង៥ចំណុចដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមួយអាចជោគជ័យបើអនុវត្តន៍ ប៉ុន្តែបើខ្វះនឹងបរាជ័យ។ ដើម្បីជោគជ័យ ចំណុចបរាជ័យគឺជាគន្លឹះ និងបទពិសោធន៍ដែលយើងអាចរៀនសូត្របាន។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button