ព័ត៌មានសំខាន់

ផលវិបាកអ្វីខ្លះដែលអ្នកទិញប៉ះចំគម្រោងឥតច្បាប់? (មានវីដេអូ)

-តើអ្នកដឹងទេថា ការទិញគម្រោងដែលមិនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវវាមានហានិភ័យដូចម្ដេចខ្លះ?

-តើអ្នកនៅតែបន្ដការទិញគម្រោងបែបនេះទៀត ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរគំនិត?

លោក សំ សុខនឿន នឹងបកស្រាយនៅហានិភ័យទាំងអស់នេះ

កម្មវិធី៖ 1-Minute

Facebook: https://www.facebook.com/news.business9/videos/910010706454025

YouTube: https://youtu.be/8R6rZQxRXbc

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button