ព័ត៌មានសំខាន់

ភាពអស្ចារ្យនៅពីក្រោយទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ Google

-តើក្រុមហ៊ុនយក្សនេះមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

-តើ Google មានប្រព័ន្ធការងារបែកណា?

-តើ Google បានផ្ដល់សេវាកម្មបែបណាដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន?

វីឌេអូនេះនឹងបកស្រាយនៅសំនួរខាងលើ

កម្មវិធី៖ Global Real Estate

YouTube: https://youtu.be/V-vZb_a6kEc

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button