អចលនទ្រព្យ

ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ គួរតែមើល ដើម្បីកុំឱ្យឈឺក្បាលរឿងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង(ភាគ២)

*ឈឺក្បាលរឿងគ្រប់គ្រងក្រុមលក់

*គ្មានប្រព័ន្ធគិតគូកម្រៃជើងសារ

*គ្មានប្រព័ន្ធកាលវិភាគលក់បើអ្នកជួបបញ្ហាទាំងនេះ

*សូមកុំរំលងវីឌេអូនេះ

*System to manage: Sales Agency Commission and Schedule Management

*កម្មវិធី Real Estate Focus/099 439 339ភាគ២

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button