ព័ត៌មានសំខាន់

ម្ចាស់អចលនទ្រព្យ! ឥឡូវមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារ​ប្រើតែ1Clickប៉ុណ្ណោះ(video)

– តើលោកអ្នកឈឺក្បាលលើការមើលរបាយការណ៍រាប់សិបទំព័រមែនទេ?

– តើលោកអ្នកឈឺក្បាលក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករាប់សិបនាក់មែនទេ?

– លោកអ្នកដឹងទេឥឡូវនេះ គ្រាន់តែទូរស័ព្ទមួយប៉ុណ្ណោះ ក៏អាចគ្រប់គ្រងការងារឈឺក្បាលទាំងនេះបានដែរ?

– តើត្រូវធ្វើ និងគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍របៀបណា?

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button