ព័ត៌មានសំខាន់

ម្ចាស់អាហារដ្ឋាន! ឈប់បារម្ភរឿងចង្រ្កានបាយមិនស្អាតហើយបន្លែគ្មានអនាម័យទៀតទៅ!

  • លាងបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ដើម្បីសម្លាប់មេរោគ
  • លាងជាមួយនឹងទឹកអូហ្សូនធ្វើឲ្យបន្លែផ្លែឈើស្រស់ដូចទិញថ្មី
  • លាងសម្អាតសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះបាយបានគ្រប់មុខ
  • កាត់បន្ថយកាកសំណល់ផ្ទះបាយបានរហូតដល់៥០%
  • រយៈពេលប្រើបានរហូតទៅដល់លើស៤ឆ្នាំ
  • វាគ្មិន៖ លោក សេង គុយស៊្រាន់ នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន CashinWater Solutions
  • ពិធីករ៖ លោក ស៊ុន មេសា
  • កម្មវិធី៖ Brand Biz/099 439 339

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button