ព័ត៌មានសំខាន់

ម្ចាស់អាហារដ្ឋានតើចង់បានបរិយាកាសនៅក្នុងអាហារដ្ឋានរបស់ខ្លួនបរិសុទ្ធគ្មានបាក់តេរីដែរឬទេ? (មានវីដេអូ)

Cashido សម្លាប់បាក់តេរី ផ្សិត មេរោគ កម្ចាត់នូវក្លិនមិនល្អផ្សេងៗក្នុងភោជនីយដ្ឋានបានយ៉ាងល្អ និងមានប្រសិទ្ធិភាព។

កម្មវិធី៖ Brand Biz

វាគ្មិន៖ លោក សេង គុយស្រ៊ាន់ នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន CashinWater Solutions

Businees9 News

Facebook: https://www.facebook.com/news.business9

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXBR8kku4ncY-OvhTXcnmLA

Website: https://business9.news

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button