ព័ត៌មានសំខាន់

រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៅតែបន្តបិទខ្ទប់ដដែល (មានវីដេអូ)

រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៅតែបន្តបិទខ្ទប់ដដែល

សូមអនុវត្តន៍តាមវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៣កុំ ៣ការពារ។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button