ព័ត៌មានសំខាន់

វិស័យអចលនទ្រព្យគ្មានសញ្ញាណណាមួយនៃកា​រដួលរលំទេ បើទោះជាបញ្ហាកូវីដរីករាលដាលខ្លាំង

  • លោកច្រឹក សុខនីម​ ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយតម្លៃ​និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា​ បានថ្លែងថា វិស័យអចលនទ្រព្យគ្មានសញ្ញាណណាមួយនៃកា​រដួលរលំទេ បើទោះជាបញ្ហាកូវីដរីករាលដាលខ្លាំង។
  • តើវិស័យអចលនទ្រព្យមានដំណើរការបែបណាក្នុងស្ថានភាពកូវីដនេះ?
  • តើសុខភាពអចលនទ្រព្យឆ្នាំ២០២១មានស្ថានភាពបែបណា?
  • តើអ្នកអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានសកម្មភាពបែបណាក្នុងពេលដ៏តានតឹងនេះ?
  • តើរដ្ឋាភិបាលបានជួយអ្វីខ្លះក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ?

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button