ព័ត៌មានសំខាន់

សារនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីការប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីរឿងភូមា

•  គ្មានការជូនដំណើរ និងការទទួលដំណើរចំពោះការទៅប្រជុំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

•  គ្មានសន្និសីទសារព័ត៌មានទាំងទៅទាំងមក

•  សម្តេចនិងក្រុមការងារទៅព្រឹកត្រឡប់មកវិញយប់

•  ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក និងតេស្តរកមេរោគពេលត្រឡប់មកវិញភ្លាម

•  អ្នកកាសែតត្រូវនៅឱ្យឆ្ងាយពេលទៅផ្តិតយកព័ត៌មាន

សារថ្ងៃទី២០/០៤/២០២១

YouTube: https://youtu.be/Zt3kZmuDHQ4

Facebook: https://www.facebook.com/news.business9/videos/462892974948639

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button