អាជីកម្មតូច-មធ្យម

ក្នុងអំឡុងកូវីដ៖ រដ្ឋបានបញ្ចេញថវិកាជួយអាជីវកម្ម និងកសិករប្រមាណ៣២លានដុល្លារ

លោកកៅ ថាច អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានអះអាងថា ធនាគារបានទម្លាក់លុយប្រមាណ១០លានដុល្លារដល់ទៅដល់អាជីវកជាង១០០អាជីវកម្មដើម្បីពង្រឹងផលិតភាពអាជីវកម្ម។

– ក្រៅពីនេះ ធនាគារកំពុងពិនិត្យមើលសំណើរដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ៤៥លានដុល្លារបន្តទៀត។

– លោក រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បានអះអាងអាជីវកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមចំនួន២២លានដុល្លារដែលមានសំណើរមកពីអាជីវកម្មប្រមាណ១៧៥អាជីវកម្ម។

បង្ហាញបន្ថែម

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close