ព័ត៌មានសំខាន់

Century 21 Mekong ក្នុងវិស័យខុនដូ

ប្រធានបទ៖ Century 21 Mekong ក្នុងវិស័យខុនដូ

តើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយខុនដូដែរឬទេ? ហើយចង់ទទួលបានចំណេះដឹងនៅលើវិស័យនេះទេ? កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពី៖ Real Estate Focus ក្រោមប្រធានបទ Century 21 Mekong ក្នុងវិស័យខុនដូ។

ជួបជាមួយនឹងវាគ្មិន៖

លោក ឃុន ហេង នាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិនិយោគខុនដូ

កញ្ញា ហ៊ុល ស័ក្តសិកា អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិនិយោគខុនដូ

កម្មវិធី៖ Real Estate Focus

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button